Store-Finder

Den Ort wechseln
{% set boutiqueList = stores[0] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Z Zegna Boutique (Yansha)

2/F, Yansha Friendship, No. 52 Liang Ma Qiao Road, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 64651188 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[1] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Outlet Zegna (Beijing Premium)

Unit 1-060, Beijing Premium, No. 28 North Xiang Jiang Road, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 84357661 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[2] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Global Store

L20, 2/F, World Trade, No. 1 Jian Guo Men Wai Street, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 65053008 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[3] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Boutique (Oriental Plaza)

Shop SS-06, Beijing Oriental Plaza, No. 1 Dong Chang An Street, Beijing, CN +86 (010) 85182188 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[4] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Underwear Boutique (Yansha)

2/F, Yansha Friendship, No. 52 Liangmaqiao Road, Beijing, CN +86 (010) 64611509 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[5] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Outlet Zegna (Beijing Yansha)

1/F, Bldg C, No.9 South Dongsihuan Road, Chao Yang District, Beijing, CN +86 (010) 87386612 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[6] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna (Beijing International Airport)

Beijing Airport Terminal 3, Unit A3E06-3, Beijing, CN +86 (010) 64530590 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[7] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Boutique (Central Place)

No. 81 Jianguo Road, 1F, Unit L108-111, Chaoyang District, , Beijing, CN +86 (010) 65331481 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[8] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Ermenegildo Zegna Boutique (Seasons Place)

No. 2 Jin Cheng Fang Street, Unit 2L103, Xi Cheng District, Beijing, CN +86 (010) 66220625 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[9] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Z Zegna Boutique (Shuang An)

No. 38 Bei San Huan West Road , Beijing, CN +86 (010) 62155089 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[10] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Outlet Zegna (Beijing Badaling)

Chen Zhuang, Nan Kou Town, Changping District, Beijing (36 Exit North, G6 Highway), Beijing, CN +86 (010) 50895661 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[11] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Underwear Boutique (Beijing SKP)

D 2102, Level 2, No.87, Jian Guo Road, Chao Yang District, Beijing, Beijing, CN (010)57381268 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% set boutiqueList = stores[12] %}
{{boutiqueList.distanceFormatted}} {% if boutiqueList.distanceFormatted != "" %}{% endif %}
{% set dayInWeek = Date.now() | date("N") %} {% set dayInWeekFormatted = Number(dayInWeek) + 1 %}

Z Zegna Store (Shin Kong Place)

D 2008, Level 2, No.87, Jian Guo Road, Chao Yang District, Beijing, Beijing, CN 010-57381396 {% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}

Maẞanfertigung - Anprobe im Store - Privater Termin

{{boutiqueList.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% if !boutiqueList.openUntil %} heute geschlossen {% elseif boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted] %} Geöffnet bis {{ boutiqueList.openUntil[dayInWeekFormatted].close }} heute {% endif %}
{% if stores.length > 0 %} {% for boutiqueMap in stores %}
image/svg+xml
{{boutiqueMap.distanceFormatted}} {% if boutiqueMap.distanceFormatted != "" %}{% endif %}

{{boutiqueMap.name}}

{{boutiqueMap.address}}, {{boutiqueMap.city}}, {{boutiqueMap.countryCode}} {{boutiqueMap.phoneNumber}}

{{boutiqueMap.openingHours|replace(',', '
', 'g')|safe}}

{% endfor %} {% endif %}

Suchen

KEINE ERGEBNISSE
Bitte versuchen Sie es mit einem anderen Suchbegriff.
{% if visitorId == 'anonymous' %} {% endif %} {% if visitorId != 'anonymous' %}

MEIN KONTO

{% endif %}

ZU IHREN DIENSTEN

 
 
 

KUNDENSERVICE
 
Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte anunser Kundenservice-Team
 

MIT EINEM EXPERTEN SPRECHEN

 
TERMIN VEREINBAREN
 
Finden Sie einen Store in Ihrer Nähe und vereinbaren Sie einen Termin mit einem Experten.
 
 

 
STYLE-BERATUNG
 
Kontaktieren Sie unseren Style-Berater für individuelle Ratschläge
 
 

 
KUNDENSERVICE
 
Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte anunser Kundenservice-Team